Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

EEGA

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Petr Kramný - nekonečný příběh

 

Teprve až nyní s ohledem na všechny okolnosti, vyplouvá na světlo, rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.11.2013, o prodloužení odposlechu telefonní stanice,

podepsané předsedou senátu Krajského soudu v Ostravě, JUDr. Karlem Gilem - manželem JUDr. Renáty Gilové, předsedkyně senátu Krajského soudu v Ostravě, která v trestní věci Petra Kramného byla činná jako předsedkyně senátu nalézacího soudu a vynesla rozsudek v trvání 28 let nepodmíněně.

 

 

 

 

Již sama skutečnost, že byl v přípravném řízení činný manžel předsedkyně senátu JUDr. Renáty Gilové, jenž následně rozhodovala ve tr. věcii obž. Petra Kramného, je dle našeho názoru jednoznačným důvodem, aby se sama z projednávané věci vyloučila dle § 30 odst. 2, věta druhá tr.ř. .  Byť JUDr. Gilová nečinila úkony podle § 88 tr.ř, nýbrž její manžel, lze vyslovit závěr o její podjatosti a to s ohledem na kontext celé trestní věci. Je nutno připomenout, že v odsuzujícím rozsudky se objevují závěry JUDr. Renáty Gilové, že pořízeným odposlechem  Petr Kramný sám sebe usvědčil.
Je v kontextu celé věci nutno připomenout postup Nejvyššího soudu ČR v rámci projednání dovolání ods. Petra Kramného, kdy se nejdříve vyloučil předseda senátu 6T JUDr. Vladimír Veselý, který se zcela korektně přiznal, že byl na obědě se zpracovatelem revizního ústavního posudku Doc. Vorlem, ( a to nejsou manželé) který mu sděloval hodnotící stanoviska v trestní věci Petra Kramného a následně se vyloučil celý senát 6T s ohledem na skutečnost možné podjatosti před projednáním celé věci.
S ohledem na shora uvedené je pro nás postup předsedkyně senátu Krajského soudu v Ostravě, JUDr. Renáty Gilové zcela nepochopitelný, protože s nápadem tr.věci Petra Kramného se měla podle § 30 odst. 2 okamžitě vyloučit, což ovšem neudělala!
V kontextu s průlomovým rozhodnutím Vrchního soudu v Praze v trestní věci MUDr. Davida Ratha o nezákonnosti pořízených odposlechů nese rozhodnutí JUDr. Karla Gila, několik velmi zajímavých shodností.
Z rozhodnutí o prodloužení odposlechu telekomunikační stanice Petra Kramného, ze dne 27.11.2013, je zcela zřejmé, že policejní orgán svou žádost ze dne 18.11.2013 odůvodňuje zejména tím, že: “ byly zjištěny skutečnosti, které důvodně nasvědčují tomu, že smrt poškozených nebyla způsobena nedbalostí jiné osoby, ale naopak, že toxická látka byla poškozené Monice a Kláře Kramným podána záměrně s úmyslem je usmrtit “ a to přesto, kdy ke stejnému názoru nedošli egyptští vyšetřovatelé, ač věc vyšetřovali tři měsíce a měl k dispozici všechny důkazy z místa ohledaní a výsledky pitvy a ohledání ostatku zemřelých Moniky a Kláry Kramných.
Stojí za zmínku, že v této žádosti ze dne 18.11.2013 o prodloužení odposlechu tel. stanice Petra Kramného státní zástupce Legerský uvádí: “ zejména z materiálů poskytnutých Ministerstvem zahraničních věci ČR plyne, že z předběžných výsledků pitev realizovaných v Egyptě vyplynulo podezření, že Monika a Klára zemřely na otravu toxickými jedy”.
Předseda senátu JUDr. Karel Gil, zcela formálně převzal argumentaci jak policejního orgánu, tak státního zástupce Legerského, zcela rezignoval na svou přezkumnou povinnost a pouze formálně CTRL+C a CTRL+V důvody zkopíroval jako argumentaci pro prodloužení odposlechu. V jeho rozhodnutí o povolení odposlechu, ze dne 27.11.2013, se objevuje účelová konstrukce “ Stěží lze čekat, že by se Petr Kramný v telefonu doznal k úmyslné otravě poškozených, ale z jeho dotazů a komentářů mohou vyplynout důležité skutečnosti, které v kontextu s dalšími zjištěními mohou přispět k vyvození závěrů, zda Petr Kramný má skutečně na svědomí smrt manželky a dcery “.
Je v časové ose nutno připomenout, že pitva Moniky a Kláry probíhala dne 31.7.2013 v Egyptě. Následně dne 9.8.2013, probíhala tzv. repitva na Ústavu soudního lékařství v Ostravě. Na videozáznamu z této repitvy není ani slůvkem zmíněno, že se na krku Moniky nachází tzv. proudová stopa. Je však zřetelně rozuměno, že tato později označovaná údajná proudová stopa na krku Moniky Kramné je označena jako následek fixace těla po jeho transportu do ČR. To vše se děje souběžně v době, kdy stále nebylo ukončeno vyšetřování v Egyptě ( které probíhalo do října 2013 ) a v případě, že by egypští vyšetřovatelé došli k přesvědčení, že v případě obou nebohých došlo k násilné smrti by z příslušnosti k věci, že se tr. čin stal na území Egypta, byl Petr Kramný, pokud by seznali, že věc spáchal, obviněn, obžalován a souzen egyptskými orgány. Je nutno objektivně konstatovat, že záznam z tzv. repitvy na ÚSL v Ostravě, ze dne9.8.2013, byl orgány Policie ČŘ sestříhán a originál videozáznamu přes urputnou a objektivní snahu obhajoby, nebyl nikdy předložen.
Dne 15.8.2013 byl pohřeb Moniky a Klárky Kramných. Zkoumání a focení srdce Moniky a Kláry Kramných proběhlo v záři a říjnu 2013. Dle mnohem pozdějších závěrů jsou na srdci Moniky a Kláry Kramných údajně zjištěny zřetelné účinky elektrického proudu!
Je pro nás nevysvětlitelnou záhadnou, že o proudové stopě na krku Moniky Kramné, se přinejmenším do 18.11.2013 či v rozhodnutí soudu, ze dne 27.11.2013, o povolení prodloužení odposlechů, tj. 4 měsíce po tzv. repitvě, nikdo nezmiňuje ani sebemenším náznakem. Proudová stopa na krku Moniky Kramné se objevuje v posudku znalců Smatanové a Dokoupila až 30.1.2014, tedy 6 měsíců po tzv. repitvě !!!
O to víc je zarážející, že znalec Dokoupil už 9. 8. 2013, kdy egyptské orgány vedou vyšetřování ve věci otravy Moniky a Kláry Kramných, při tzv. repitvě už hledá cíleně známky působení elektrického proudu na pravé dolní a pravé horní končetině. Nenašel je. Tak to píše i do protokolu. " Jednoznačné proudové známky na končetině nenalezeny. "
Ze všech úkonů před zahájením trestního řízení proti Petru Krmnému, je zcela zřejmé, že vražda Moniky a Klárky Kramných el. proudem je variantou náhradní ač nijak důkazně podloženou. Byla stanovena diagnozou per exclusion tj. vylučovací metodou a to po 6 měsících po tzv. repitvě.
Znalci Smatanová a Dokoupil až u hlavního líčeni v roce 2015 označují a to jen výhradně na fotografiích, další místa vstupu a výstupu elektrického proudu. Je to pochopitelný postup, protože při prohlídce těl a tzv. repitvě dne 9.8.2013 tato místa, jako místa vstupu a výstupu el. proudu, vůbec neoznačují, nepopisují a zejména z těchto míst neodebírají naprosto žádný histologický materiál pro pozdější přezkoumání.
Následně 12.4.2015 podává spolek Šalamoun trestní oznámení, že fotografie v posudků znalců Smatanové a Dokoupila jsou jeden a tentýž obrázek myokardu, který je zrcadlově otočen. Z provedeného šetření Policie ČR, bylo zjištěno, že se skutečně jedná o jedno a to samé srdce, znalci Smatanová a Dokoupil si tohoto omylu všimli, ale dle jejich vyjádření to nikomu neřekli, protože se jich na to nikdo neptal.!!!
Dále bylo šetřením orgánu P ČR zjištěno, že originál fotografií myokardu Moniky a Kláry Kramných je nenávratně zničen a existují jen obrázky myokardu, které si znalci Smatanová a Dokoupil graficky upravily v softwarovém programu powerpoint !!! Skutečnost, že se jedná o zrcadlový efekt obrázku myokardu znalci Smatanová a Dokoupil, vysvětlují okolností, že sklíčka se vzorky myokardu strčily do mikroskopu obráceně.
Následně vstupuje do hry revizní ústavní posudek z prosince 2015, Nemocnice České Budějovice a.s, kde jedním ze zpracovatelů byl Doc. František Vorel CSc, který konstatuje, že na předložených fotografii našel na těle jednoznačné a zcela typické známky účinku elektrického proudu a to zejména tzv. výbled na krku Moniky Kramném. Skutečnost, že tzv. výbled na tělech při repitvě ze dne 9.8.2013 znalci Smatanová s Dokoupilem nenašli, vysvětluje tím, že on používá zahraniční literaturu. Zapomněl však dodat, že podstatnou a klíčovou argumentaci ze zmíněné odborné literatury, jenž je neodmyslitelné při závěrech, že se skutečně jedná o výbled elektrickým proudem jaksi vynechal, neboť by tím de facto zpochybnil tento revizní ústavní posudek, který lze označit za šarlatánský a lživý.
Nakonec úsilí policejního orgánu, státního zástupce Legerského a zejména servilní ochota JUDr. Karla Gila, který svým účelovým rozhodnutím ze dne 27.11.2013, že dalším telefonním odposlechem dojde k "přiznání se" Petra Kramného, že otrávil manželku a dceru, vyšlo vniveč a bylo zbytečné, neboť předsedkyně senátu JUDr. Renáta Gilová, předlistopadová členka zločinecké organizace KSČ s pověsti “Ostravské sekernice” odsoudila Petra Kramného bez jakýchkoliv pochybností k výjimečnému trestu 28 let za vraždu Moniky a Klárky elektrickým proudem, tedy na základě horlivých a křivopřísežných soudních znalců MUDr. Dokoupila a MUDr. Smatanové, za horlivé přispění Doc. Vorla .
Spolek Šalamoun, provedl řadu ad hoc konzultací s předními odborníky nejen v ČR ale v i rámci Evropské unie, kdy jejich závěr je zcela jednotný a zcela konstantní, že činit takovýto kategorický závěr výhradně a jen z fotografií, bez možnosti prohlídky těl, je zcela nepřesné a nikdy by se pod takovýto závěr nepodepsali.
Do dnešního dne přes zcela nezlomnou a vytrvalou vůli obhajoby se nepodařilo získat nekroptický materiál zejména ze srdce Moniky a Kláry k přezkoumání o případných účincích elektrického proudu.
Znalcům, kteří jsou připraveni tento nekroptický materiál přezkoumávat a kteří jsou vybaveni zkušenostmi dlouholeté a odborné praxe a i vědeckými hodnostmi daleko převyšují znalosti a praxi znalců Smatanové a Dokoupila, to dosud nebylo umožněno.
Do hry vstupuje přednosta Ústavu soudního lékařství v Ostravě MUDr. Dvořáček - agent STB s krycím jménem “SIMON”, který ač není zpracovatelem posudku, není majitelem nekroptického materiálu a přestože Krajský soud v Ostravě vydal souhlas k přezkumu nekroptického materiálu, toto rozhodnutí nerespektuje a nekroptický materiál odmítá nadále vydat.
Znovu silně akcentujeme naši obavu o zničení či zašantročení nekroptického materiálu, protože shora uvedený postup je postup, se kterým se nikdo nikdy nesetkal, nemá oporu v platné právní úpravě a velmi silně nás vede k přesvědčení, že má zabránit tomu, aby v případě nových znaleckých zkoumání nekroptického materiálu vyšla najevo objektivní pravda, která však s účinkem elektrického proudu na Moniku a Kláru Kramných nebude mít vůbec nic společného.
Zdá se, že vedle zločinců v talárech, jsou spoluvinni zločinem na Petru Kramném i zločinci v bílých pláštích.


John Bok,předseda spolku Šalamoun
Václav Peričevič, místopředseda spolku Šalamoun

21. 2. 2017

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300